ลงทะเบียน/เข้าใช้งานระบบ

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)


เริ่มสมัครเข้าศึกษา (สำหรับผู้สมัครใหม่)
เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้สมัครที่ต้องการดูหรือแก้ไขข้อมูล)

รับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2567


เริ่มสมัครเข้าศึกษา (สำหรับผู้สมัครใหม่)
เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้สมัครที่ต้องการดูหรือแก้ไขข้อมูล)