ติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       ติดต่อ: ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
       โทรศัพท์ 09-8885-3180 หรือ 08-1768-9618

       อีเมล : graduate@kku.ac.th