เลือกหลักสูตร

รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2567
(บุคคลทั่วไป)
ประกาศการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ
เลือกดูสาขาวิชาที่เปิดรับ

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)
ประกาศการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ
เลือกดูสาขาวิชาที่เปิดรับ

รับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ
เลือกดูสาขาวิชาที่เปิดรับ