รายละเอียดการสมัคร

เอกสารที่บัณฑิตวิทยาลัยต้องการ

     - File รูปภาพที่เหมาะสมในการสมัครเข้าศึกษา อัปโหลดเป็นประเภทไฟล์ .PNG , .JPG , .JPEG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
     - File สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อัปโหลดเป็นประเภทไฟล์ PDF
     - File หลักฐานแสดงผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของผุ้สมัคร อัปโหลดเป็นประเภทไฟล์ PDF

การสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

     - สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท 
ผู้สมัครปริญญาโท สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ


     - สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก

     - สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่บัณพิตวิทยาลัยกำหนด 
      สามารถสมัครทดสอบจากศุนย์ทดสอบทางภาษา ทางช่องทางการสมัคร ดังนี้

English Score คลิกเพื่อไปยังช่องทางการสมัครสอบ
TOEFL คลิกเพื่อไปยังช่องทางการสมัครสอบ
IELTS คลิกเพื่อไปยังช่องทางการสมัครสอบ
TU-GET คลิกเพื่อไปยังช่องทางการสมัครสอบ
CU-TEP คลิกเพื่อไปยังช่องทางการสมัครสอบ
KKU-AELT คลิกเพื่อไปยังช่องทางการสมัครสอบ

 

เอกสารที่สาขาต้องการ

     - File หลักฐานแสดงผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัคร อัพโหลดเป็นประเภทไฟล์ PDF
     - File หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร (Recommendation) จากอาจารย์ที่เคยสอนหรือผู้บังคับบัญชา (บว.3) (ถ้ามี*)
           คลิกเพื่อดาวน์โหลด หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร (บว.3)     
 
     - File หนังสือรับรองประสบการณ์จากผู้บังคับบัญชา (แบบ บว. 4) จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี*)
           คลิกเพื่อดาวน์โหลด หนังสือรับรองประสบการณ์ (บว.4)

คำเตือนในการสมัครเข้าศึกษา

     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานของรัฐ
     - ในกรณีที่มีคำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น
     - ก่อนการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา และการที่บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครไว้ มิได้หมายความว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกตามกำหนดการที่กำหนด จึงให้ผู้สมัครทุกท่านตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://gs.kku.ac.th
     - กรณีที่เกิดข้อขัดข้อง เช่น กรณีที่การสมัครไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับสมัคร
     - กรณีที่มีปัญหาในการสมัครออนไลน์ โปรดติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           โทรศัพท์ 043-202420 (ต่อ 42410 หรือ 42427)
           Mobile 0-880620132 , 0-880620133
           Email graduate@kku.ac.th
     - ค่าสมัครที่กำหนดไว้ มิใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น ถ้าผู้สมัครไม่ได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้
     - ผู้สมัครสามารถสมัครสอบเข้าศึกษาเกิน 1 สาขาวิชาก็ได้หากวันและเวลาทำการสอบไม่ตรงกัน
     - การสมัคร 1 ครั้ง ใช้สมัครได้เพียง 1 รหัสสาขาวิชาเท่านั้น และเมื่อสมัครและได้เลขที่นั่งสอนเรียบร้อยแล้วผู้สมัครจะขอเปลี่ยนรหัสสาขาวิชาโดยใช้การสมัครที่ยื่นไว้ภายหลังไม่ได้

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

     - ค่าธรรมเนียมการสมัคร สาขาวิชาละ 700 บาท

การชำระเงินค่าสมัคร

     - การชำระค่าสมัครให้ชำระด้วยการ Scan QRCode ที่ปรากฎตามที่ระบบแจ้งไว้ ผ่าน Internet Banking Application ของธนาคารต่างๆ ในประเทศไทย